دانلودنرم افزار پروژه و مقاله و گزارش کار الکترونیک - تست قطعات2 s کسب درآمد
RSS

18- تست ترسیتور و ترياک:
چون بعضي از تريستورها و ترياکها براي تحريک گیت جريان زيادي را لازم دارند بنابراين همیشه با اهمتر نمي 
توان همه تريستورها و تراياکها را تست نمود و به روش زير بهتر است : 
يک باطري 9 ولتي انتخاب نموده،ولتاژ مثبت را به آند زده و ولتاژ منفي را به يک لامپ کوچک 0 ولتي داده و سر 
ديگر لامپ را به کاتد وصل نمايید،در اينحالت بايد لامپ خاموش باشد. سپس پايه گیت را به کمک سیمي يک 
لحظه به آند وصل مي کنیم،لامپ بايد روشن شود،اگر گیت منفي باشد گیت را به کاتد وصل مي کنیم. 
سپس سیمي که گیت را به آند اتصال داده جدا مي کنیم که لامپ همچنان بايد روشن بماند. 
نکته : در تريستورها و تراياکهايي که گیت آنها نیاز به جريان کمي براي تحريک دارد،فیش قرمز را به کاتد و سیاه 
را به آند زده،عقربه اهمتر که روي رنج ضربدر يک است نبايد حرکتي کند سپس آند را به گیت اتصال داده و بر 
مي داريم عقربه بايد اهم نشان دهد و همانجا بماند که در اينصورت سالم است. 
19- تست آي سي: 
تست آي سي با اهمتر "دقیقا" تست نمي شود،ولي چند روش تجربي وجود دارد،يک روش اين است که آن 
پايه از آي سي که بیشترين ولتاژ به آن مي رسد )پايه تغذيه( به آن پايه از آي سي که به شاسي مي رود ) يا 
به بدنه فلزي آي سي ( از دو طرف هیچ اهمي نبايد نشان دهد. 
20- تست لامپهاي الکتروني : 
اولا بايستي روي بدنه شیشه اي لامپ از داخل گرد سیاه و يا سفید نگرفته باشد و ثانیا دو پايه فیلامان به
همديگر راه دهد )اهمي نشان دهد( که دو پايه فیلامان در لامپ 7 پايه،پايه هاي 0و 4 بوده،در لامپ 8 پايه،پايه 
هاي 0و 8 بوده در لامپ 9 پايه،پايه هاي 4و 5 بوده،در لامپ 01 پايه،پايه هاي 5و 6 بوده،در لامپ 01 پايه،پايه 
هاي 0و 01 )يا 0و 6( مي باشد. 
21- تست فیوز روي مدار : 
دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو سر فیوز مي زنیم اگر صفر نشان داده سالم است )بهتر
است فیوز در خارج مدار تست شود) 
22- تست مقاومت روي مدار: 
دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت در حالیکه دستگاه خاموش است مي زنیم چنانچه مقدار ديده شده با رنگ 
مقاومت مطابقت داشت مقاومت سالم است ولي تست مقاومت به وسیله اهمتر روي مدار دقیق نیست،و بايد 
حداقل يک پايه آن از مدار خارج شود،مي توان اهمتر را روي قسمت ولتاژ مستقیم قرار داد و يک فیش را به
شاسي و فیش ديگر را به دو طرف مقاومت وصل نمود،چنانچه يک طرف ولتاژ ديده شد و طرف ديگر ولتاژ،نبود 
احتمالا مقاومت سوخته است ) البته ممکن است مقاومتي پر اهم باشد و يا مقاومتي باشد که يک سرش به 
شاسي رفته باشد که در اين صورت،يکسر مقاومت ولتاژ است و سر ديگر ولتاژ نیست. 
23- تست خازن روي مدار: 
تست خازن با اهمتر،حداقل بايد يک پايه خازن را خارج نموده و دو سر اهمتر را به دو سر خازن وصل نموده به 
طور کلي در مورد خازنهاي الکترولیتي عقربه اهمتر بايد رفت و برگشت کند و در بقیه خازنها در صورت سالمي 
عقربه اصلا نبايد حرکت کند. 
24- تست خازن متغیر (واريابل) روي مدار: 
واريابل روي مدار تست نمي شود و بايستي پايه هاي آنرا در لحیم آزاد نمود و اهمتر را به دو پايه،دو پايه آن 
وصل نمود اگر عقربه حرکت نکند سالم است،معمولا به اين روش نمي شود واريابل را دقیق تست نمود و از روي 
عیبهاي دستگاه)به عنوان مثال راديو( مي توان به خرابي واريابل پي برد مثلا راديويي که در هنگام چرخاندن 
واريابل سوت مي کشد و يا خش خش ايجاد مي کند و يا در قسمتي از صفحه ،ايستگاهي را نمي گیرد و يا 
ايستگاهه را مخلوط مي کند و يا فقط يک ايستگاه را مي گیرد واريابلش خراب است. 
25- تست خازن متغیر (واريابل) به طريقه ولتاژ گیري: 
اگر ولتاژ بیس ترانزيستور مخلوط کننده با تغییر واريابل، تغییر نمود واريابل سالم است 
**نشتي خازنها: 
معمولا در بین خازنها،خازن الکترولیتي بیشتر خراب مي شود و نشتي پیدا مي کند يعني بايد يک حالت اتصالي 
کمي بین دو صفحه فلزي خازن از طريق عايق دو صفحه ايجاد مي شود و براي اينکه دقیقا متوجه شويم خازن 
نشتي دارد،يا نه بايستي از دستگاه خازن سنج استفاده کنیم. 
**کدام خازنها بیشتر نشتي دار مي شوند؟ 
معمولا در دستگاههاي صوتي يا خازن صافي تغذيه نشتي دار مي شود و باعث بريده بريده دار شدن صدا مي 
شود و يا در پخش هاي اتوموبیل خازنهاي الکترولیتي بین طبقات پري آمپلي فاير و در راديوها خازن الکترولیتي 
سر راه بلندگو زياد نشتي دار مي شود و باعث پخش شدن صدا به صورت تو دماغي مي شود،که براي پیدا 
کردن خازن خراب مي توان پخش را روشن نموده يک خازن شیمیايي برابر با خازنهاي مدار انتخاب نموده و از 
پشت مدار به دو سر تک تک خازنها موازي نمود. چنانچه در يک حالت عیب بر طرف شد همان خازن خراب است، 
در تلويزيونها بیشتر خازن صافي منبع تغذيه و خازنهاي طبقه افقي )خازن بوست( و خازن واقع در مسیر تغذيه 
خروجي ويديو نشتي دار مي شود. 
**علائم نشتي دار بودن خازنها چیست؟ 
معمولا اگر دستگاه براي مدتي روشن باشد،خازن داغ مي شود يا باد مي کند يا پلاستیک قسمت پايین خازن 
حالت نرمي خود را از دست داده و خشک شده است. 
26- تست سیم پیچ روي مدار: 
دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو سر سیم پیچ مي زنیم اگر حدود صفر اهم ديده شد سیم 
پیچ سالم است )بهتر است يک پايه سیم پیچ از مدار خارج شود) 
27- تست IF ، بوبین،چوک و ترانس روي مدار: 
اهمتر روي ضربدر يک باشد و دستگاه خاموش،پايه هاي طرف اولیه و ثانويه به هم صفر نشان ندهد ) در ترانس 
نیز هیچ کدام از پايه ها،نبايستي با بدنه فلزي ترانس صفر نشان دهد، صمنا پايه هاي طرف اولیه به هم و ثانويه 
به هم اهم کمي نشان دهد.) 
28- تست ديود روي مدار: 
اهمتر را روي رنج ضربدر يک قرار داده و از دو طرف به دو سر ديود مي زنیم اگر اهم ديده شده از دو طرف برابر 
بود )يعني از دو طرف عقربه حرکت نکرد،يا از دو طرف مساوي حرکت کرد( ديود سوخته و اگر اهم ديده شده از 
يک طرف بیشتر و از طرف ديگر کمتر بود ديود سالم است. 
29- تست تريستور روي مدار: 
ولتاژ بین آند و کاتد حدود يک ولت و ولتاژ بین گیت و کاتد حدود 1.7 ولت بايد باشد. 
30- تست ترانزيستور روي مدار: 
اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد و دستگاه خاموش،پايه بیس با امیتر و پايه بیس با کلکتور مانند دو ديود در نظر 
گرفته شود و همانطوريکه در مورد تست ديود در روي مدار قبلا گفته شد عمل شود يعني مقدار اهم بیس با دو 
پايه امیتر کلکتور از دو طرف اگر برابر باشد ترانزيستور خراب است و اگر پايه بیس با دو پايه امیتر و کلکتور از يک 
طرف اهمي نشان نداد سالم است و اگر پايه بیس با دو پايه امیتر و کلکتور از يک طرف اهم بیشتر و از يک طرف 
اهم کمتر نشان داد باز هم ترانزيستور سالم است. 
در مورد ترانزيستور نوع FET ،پايه گیت ) G( به جاي پايه بیس و درين به جاي کلکتور و سورس به جاي امیتر در 
نظر گرفته شود و در مورد ترانزيستور نوع UJT پايه امیتر درز حکم پايه بیس و B2 به جاي کلکتور و B1 به جاي 
امیتر در نظر گرفته شود 
31- تست آي سي روي مدار: 
آن پايه اي که بیشترين ولتاژ را دارد در لحیم آزاد مي کنیم،اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد يک سر اهمتر را به 
پايه زده و سر ديگر اهم متر را به بدنه فلزي آي سي و يا به آن پايه که به شاسي رفته مي زنیم چنانچه صفر ديده 
شد آي سي از داخل اتصالي نموده است، البته آي سي به نوعهاي ديگر نیز خراب مي شود که با اهمتر 
مشخص نمي شود و بايد ولتاژگیري نمود.


برچسب ها : ,,,,

موضوعات
    مقالات
    میکروکنترلرهای AVR
    آموزش
آرشیو مطالب
نظرسنجی
    نظر شما راجع به مطالب وبلاگ چطور است؟
پیوندهای روزانه
درباره ما

    سلام با عرض خوش آمد خدمت دوستان این بلاگ یک بلاگ علمی و کاربردی برای علاقه مندان به رشته برق و الکترونیک هستش و امیدوارم مطالب این وبلاگ خوشایندتون باشه دوستان
آمار وبلاگ
» بازدید امروز : 3
» افراد آنلاین : 1
» بازدید دیروز : 0
» بازدید ماه : 75
» بازدید سال : 4137
» کل بازدیدها : 18743
» مجموع اعضا : 8
» تعداد مطالب : 103
» تعداد نظرات : 21
کد های کاربر
الکترونیک قرن 21 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
پربازدیدترین مطالب
************

پورتال تفریحی

کلیک طلا